Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande: Utkast till förordningar om skärgårdstrafiken LVM/2009/03/2016

15.12.2016 kl. 10:13
UTLÅTANDE - Kommunikationsministeriet har bett Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi lämna ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken.

Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande: Utkast till förordningar om skärgårdstrafiken LVM/2009/03/2016

Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi tackar för möjligheten att uttala sej gällande utkastet till förordning om skärgårdstrafiken. Skärgårdsforum - Saaristofoorumi består av närmare 500 fast bosatta, deltidsboende och stugägare både i och utanför den åboländska skärgården. Den gemensamma nämnaren är att samtliga starkt värnar om skärgården och dess verksamhetsförutsättningar.

Kommunikationsministeriet har bett Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi lämna ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken.

Förordningarna gäller förbindelsefartygstrafiken i skärgården. Förbindelsefartygstrafiken i skärgården upphandlas antingen i sin helhet av staten eller så att staten beviljar stöd för att driva den förbindelse-fartygstrafik som upphandlats genom konkurrensutsättning. De förbindelsefartygstrafiktjänster som staten upphandlar direkt är för närvarande avgiftsfria för användarna, men på de rutter som får stöd betalar användarna en avgift.

Utgående ifrån detta önskar Skärgårdsforum - Saaristofoorumi framföra följande;

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling

Skärgården är till sin geografi ett utmanande geografiskt område. För att trygga skärgårdens verksamhetsförutsättningar och skärgårdsbefolkningens rätt till service har man redan på 1980-talet stiftat lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

I lagen om främjande av skärgårdens utveckling (nedan Skärgårdslagen) står det i 2 § följande;

Med åtgärder av stat och kommun bör man sträva efter att bevara den fasta bosättningen i skärgården genom att för befolkningen skapa tillräckliga möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice samt efter att skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador.

Utgående ifrån detta bör man se en avgiftsfri förbindelsebåtstrafik som ett led i att bevara den fasta bosättningen i skärgården, skapa möjligheter till näringsutövande och tillräcklig basservice. Införande av avgifter på förbindelsebåtarna skulle märkbart försämra möjligheterna för skärgårdsbefolkningen, deltidsboende och stugägare.

I Skärgårdslagens 4 § stadgas det om stödjande av näringslivet enligt följande;

För främjande av skärgårdens näringsliv bör vid inriktning av stödåtgärder, som vidtages i enlighet med annan lagstiftning, skärgårdens särförhållanden anses såsom en omständighet som ökar behovet av stöd.

I skärgårdslagen talar man alltså om stödåtgärder för främjande av skärgårdens näringsliv och absolut inte om införande av skyhöga statliga användaravgifter som enbart hänför sej till användning av nödvändig och oersättlig service i skärgårdens verkliga särförhållanden.

Fortsättningsvis stadgas det i Skärgårdslagens 5 § om trafik- och transportservice enligt följande;

Staten bör försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice, som är så smidig som möjligt samt avgiftsfri eller prismässigt skälig.

Utgående ifrån detta bör man se det som att vardaglig person- och transportservice bör vara avgiftsfri.

Beredningen och uttalanden från kommunikationsministeriet

Skärgårdsforum- Saaristofoorumi förundrar sej stark över hela beredningsförfarandet gällande förordningen om skärgårdstrafik.

Utkastet till förordningar om skärgårdstrafiken grundar sej väldigt långt på antaganden och missuppfattningar om förbindelsebåtstrafiken, en eventuell marknad, kommunens befogenheter och uppgifter och skärgårdsbornas egentliga vilja. Det här ser vi som väldigt allvarligt eftersom beredningsarbetet av förordningar bör vara faktabaserade, välgjorda och rättvisa för att medborgarna i vårt land ska kunna lita på att alla blir rättvist behandlade och att lagar och förordningar grundar sej på fakta.

Det finns i utkastet till förordning ett flertal grova brister och felaktigheter som vi här önskar förtydliga;

1. Skäliga avgifter.

En stor del av utkastet handlar om införandet av skäliga avgifter för trafik- och transportservice. I utkastet finns en tabell över de tilltänkta avgifterna. De uträkningar som fastboende har gjort i Åbolands skärgård visar på avgifter som uppgår till flera tusen euro per år för fastboende. Ett flertal av de fast bosatta som skulle vara tvungna att betala upp till 40-60 000 € / år. För såväl fast bosatta som för deltidsboende och stugägare kan de föreslagna avgifterna uppgå till ca 150 euro för en resa tur/retur. Detta kan på inget sätt anses vara skäliga avgifter, och en väl gjord beredning skulle mycket enkelt ha kommit till samma slutsats genom att använda sej av de uppgifter som NTM-centralerna redan har.

Jämförelser har gjorts med bl.a. skärgårdstrafiken i Stockholm och på Åland där det på årsnivå rör sej om helt andra summor. För persontrafik utan fordon i Stockholms skärgårdstrafik innebär en

maximal årssumma 50€ och biltransport på Åland innebär en maximal årsavgift på 158€. Motsvarande avgifter i ministeriets förslag är 3200€ för persontrafik (trafik under 10 sjömil) och 12.800€ för fordon per år. För en fyra persons familj i Åbolands skärgård skulle ministeriets förslag innebära en extra kostnad på 16.000€ per år och för en lantbrukare dryga 60.000€ per år.

De föreslagna avgifterna kan under inga omständigheter ses som skäliga och för väldigt många såväl privatpersoner som företagare finns det under inga omständigheter ekonomiska möjligheter att betala dylika summor. Faktum är att den föreslagna avgiftspolitiken skulle driva många företagare i konkurs eller till försäljning av hus och fritidsfastigheter.

Även införandet av viktbegränsningar och avgifter för gods över 25 kg har en total avsaknad av verklighetsförankring. Detta införande skulle innebära att då man transporterar en större mängd livsmedel och andra förnödenheter som t.ex. gas, skulle det innebära en oskäligt stor avgift. Eftersom de långa avstånden gör att man undviker onödiga resor och istället införskaffar en större mängd förnödenheter på en och samma gång skulle viktbegränsningen kort och gott bara vara oskälig och orättvis.

2. Konsekvensbedömningar

I utkastet till förordning finns inga som helst hänvisningar till gjorda konsekvensanalyser om hur förordningen skulle påverka skärgårdsbefolkningen, företagsamheten och turismen över lag. Det som finns är enbart vaga antaganden om hur förordningen skulle påverka skärgården. Däremot lyfter man hela tiden upp den offentliga sektorns ekonomi.

Eftersom man vid kommunikationsministeriet måste ha varit väl medveten om de enorma ekonomiska konsekvenser som förslaget till förordning har för enskilda personer och småföretagare, är det under all kritik att ingen konsekvensanalys gjorts. De föreslagna avgifterna är i den storleksklassen att det kommer att påverka många enskilda personer, familjeföretagare och småföretagare enormt hårt.

I Justitieministeriets publikation Konsekvensbedömning av lagförslag står följande;

Syftet med konsekvensbedömningen av lagförslag är att samla kunskap om följderna av olika alternativa lösningar. Konsekvensbedömningen gör det möjligt för beslutsfattarna att få tillräckligt tillförlitlig kunskap om olika alternativa beslut och följderna av dem. Konsekvensbedömningen av lagar och andra författningar är ett nödvändigt underlag för det politiska beslutsfattandet och förbättrar möjligheterna att genomföra de samhälleliga mål som eftersträvas. En god konsekvensbedömning förbättrar lagstiftningens kvalitet.

Konsekvensbedömningen av lagförslag ska täcka:

1. De ekonomiska konsekvenserna

2. Konsekvenserna för myndigheternas verksamhet

3. Miljökonsekvenserna

4. Andra samhälleliga konsekvenser

De olika kategorierna täcker i sin tur olika slags konsekvenser, så som konsekvenserna

för företag, hushållens ställning, den offentliga ekonomin, samhällsekonomin,

den offentliga förvaltningen, miljöns tillstånd och utveckling, medborgarnas grundläggande rättigheter och möjligheter att delta, människors hälsa, jämställdhet, regional utveckling, brottsförebyggande och informationssamhället.

När de ekonomiska konsekvenserna bedöms måste man först undersöka om lagförslaget primärt gäller människor och hushåll, företag, kommunerna, staten eller andra målgrupper. När målgrupperna är klarlagda bedöms konsekvenserna för dem och först därefter gör man en vidare undersökning av konsekvenserna för den offentliga ekonomin och samhällsekonomin.

Med hänvisning till ovanstående text och justitieministeriets publikation vill Skärgårdsforum - Saaaristofoorumi rikta skarp kritik mot den bristfälliga beredningen och avsaknaden av konsekvensanalyser för såväl hushåll och företag som för den regionala utvecklingen.

Den befintliga beredningen utgår i första hand från den offentliga ekonomin, vilket strider mot justitieministeriets anvisningar.

3. Konkurrensutsatt marknad och marknadsvillkor

Enligt kommunikationsministeriet skapas det en marknad för båttaxi om man gör förbindelsebåtstrafiken avgiftsbelagd. Den här logiken grundar sej på en verklighet i tätt befolkade områden med en stor kundpotential och inte i skärgårdsförhållanden. Kundunderlaget för en marknad torde ju redan finnas och därmed också efterfrågan, om behovet skulle vara existerande. Eftersom det i dagens läge inte finns ett stort utbud på båttaxin bör man kunna konstatera att det heller inte finns en direkt stor efterfrågan. Däremot är charterverksamhet en annan, mer utbredd verksamhet som fungerar på andra villkor. Det handlar ofta om företag eller större grupper som åker omkring i skärgården för nöjes skull. Det handlar inte om direkta persontransporter eller varutransporter från fastlandet till det egna hemmet eller stugan ute i skärgården.

För att bli taxibåtsföretagare måste man uppfylla olika behörighetskrav och det ställs även krav på den båt som man kör med. Trots att det tydligen finns planer på att luckra upp behörighetskraven

kommer detta inte att kunna ske i en handvändning, eftersom det i de flesta fall kräver lagändringar. Skärgårdsforum - Saaristofoorumi anser att statens vilja att befrämja företagande i skärgården är positivt och kunde förutom utvecklandet av båttaxiverksamheten även gälla en normuppluckring också för andra former av företagande. Olika former av digitalisering som befrämjar utvecklandet av skärgården ser vi som positivt.

Däremot kan en eventuell utökad taxibåtsverksamhet under inga omständigheter ersätta förbindelsebåtstrafiken. Båttaxiverksamheten är en form av företagande som verkar och utvecklas enligt den marknad som finns medan förbindelsebåtstrafiken är och bör vara en del av statens upprätthållande av infrastruktur som möjliggör att hela Finland är bebott. Förbindelsebåtarna är väg över vatten och denna verksamhet bör därför jämställas med övrigt upprätthållande och användande av väginfrastruktur i Finland.

Själva konkurrensutsättningen av förbindelsebåtstrafiken har på många håll vållat stora problem med oändamålsenliga fartyg. Det har till och med gått så att specialbyggda fartyg för en del rutter ersatts av över 50 år gamla fartyg som inte alls lämpat sej för de lokala behoven. Man borde således utvärdera hela konkurrensutsättningen av förbindelsebåtarna, istället för att blint anta att det finns en fungerande marknad inom precis all samhällsservice.

4. Regeringens spetsprojekt

Regeringens spetsprojekt är till många delar intressanta och kan skapa nya möjligheter. Att skapa digitala lösningar så som bokningssystem och system där man lätt hittar den service som man behöver är väldigt bra och kan i bästa fall utveckla utbudet av tjänster i skärgården. Detta förutsätter naturligtvis att användningen av dylika digitala lösningar inte medför några större kostnader för varken serviceproducenterna eller kunderna.

I förslaget till förordning har man däremot blandat ihop tre olika saker som är helt oberoende av varandra. Det första är utvecklandet av digitala tjänster, det andra är avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik och det tredje är en stark prioritering av att skapa en marknad för en väldigt specifik verksamhet (båttaxi), på bekostnad av alla andra företag.

Att skapa digitala lösningar så att kunder och serviceproducenter lättare hittar varandra är välkommet. Detta är en naturlig riktning i vår digitala värld och det är något som vi ser som mycket positivt. Användandet av digitala tjänster i skärgården är dock begränsade eftersom nätförbindelserna ofta kan vara dåliga, långsamma eller obefintliga. Tillgången till fungerande internet varierar stort mellan olika delar i skärgården. Under sommarveckorna är nätet dessutom ofta överbelastat, vilket innebär att en uppkoppling till nätbaserade tjänster ställvis kan vara omöjlig eller problematisk. För att säkerställa möjligheterna till att använda sej av digitala lösningar i skärgården bör nätförbindelserna förbättras märkbart i hela skärgården. Trafikverket borde kräva fungerande och stabila nätförbindelser av operatörerna, som motsvarar dagens krav på uppkopplingshastigheter.

Det är däremot synnerligen beklagligt att man på kommunikationsministeriet ser utvecklingen av nya digitala tjänster som viktigare än befrämjande och utvecklande av redan befintlig företagsamhet. Att införa oskäligt höga avgifter för användningen av förbindelsebåtstrafiken i hopp om att skapa några nya båttaxiföretag är ett dråpslag mot den livsnerv som förbindelsebåtarna utgör i vår skärgård. Att avveckla och försvåra användningen av det absolut viktigaste för skärgårdsbefolkningen, deltidsboende, näringsidkarna och företagarna på öar utan väg- eller färjförbindelse, kan ingalunda vara förenligt med statens uppgifter och skyldigheter enligt skärgårdslagen.

5. Jämförelserna med kollektivtrafik

Förbindelsebåtstrafiken bör ses som väg över vatten. Den är en del av den infrastruktur som man bör kunna förvänta sej att ska upprätthållas på ett jämlikt sätt i hela landet. Förbindelsebåtstrafiken bör inte jämföras med kollektivtrafik i och med att kollektivtrafik trafikerar på infrastruktur finansierad av staten och att det i dessa fall alltid finns alternativ. För skärgården och de som är beroende av förbindelsebåtstrafik finns det inga alternativ. Att färdas med egna båtar kan inte jämställas eller ses som jämlikt alternativ, eftersom det rent avståndsmässigt och ur väder- och vindförhållanden inte ens alltid är möjligt.

Att införa avgifter för förbindelsebåtstrafiken måste därför jämföras med att införa någon form av vägavgifter eller vägtullar. Den praxisen har vi inte i dagens Finland. Det primära syftet med vägtullar är heller inte att få in pengar till statskassan, utan att minska på bilismen och de negativa följder som den åsamkar i livligt trafikerade områden. Vägtullarnas syfte är således att förändra folks trafikbeteende och välja alternativa färdmedel som t.ex. kollektivtrafik. En liknande modell i skärgården skulle därför inte vara jämlik eller ens skälig, eftersom detta inte är två jämförbara situationer. I skärgården finns inga alternativa sätt att färdas.

6. Seminariet 15.6.2016

Det har i olika medier kommit fram påståenden om att det är skärgårdsborna som vill ha en avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik. Det här stämmer absolut inte. Det finns inget som helst stöd för införande av avgifter för förbindelsebåtstrafiken bland skärgårdsborna och de som frekvent använder sej av förbindelsebåtarna.

Påståendet att skärgårdsborna skulle vara för införandet av avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik förbryllar en stor mängd skärgårdsbor som deltog i seminariet, eftersom man inte alls upplevde att införande av avgifter ens diskuterades. Att kommunikationsministeriet sammanfattar diskussionen från ett seminarium på ett sätt som inte alls överensstämmer med seminariedeltagarnas uppfattning om situationen, är mycket allvarligt. Att man dessutom använder denna förvrängda information som faktaunderlag i utarbetandet av en förordning som skulle få förödande ekonomiska konsekvenser för hela skärgården är helt obegripligt.

7. Hörande av ”sakkunniga”

Under beredningens gång har kommunikationsministeriet hört en mängd olika ”sakkunniga”. I flera fall har dessa ”sakkunniga” visat sej vara deltidsboende eller företag från huvudstadsregionen som i vissa fall har helt egna ekonomiska intressen i spel. Med hjälp av NTM-centralernas information kunde kommunikationsministeriet lätt nå ut till de skärgårdsbor, företagare och deltidsboende som skulle drabbas hårdast av den föreslagna förordningen för att få en uppfattning om förordningens faktiska inverkan. Tyvärr har detta inte skett och detta selektiva sätt att höra ”sakkunniga” är under all kritik och kan på inget sätt ses som representativt för hela skärgårdens behov och verklighet.

Kommunens skyldigheter och ansvar

Skärgårdskommunernas skärgårdstillägg i statsandelssystemet är till för täcka utgifterna för lagstadgad verksamhet. De finns till för att kunna upprätthålla en god och jämlik service även i skärgårdsförhållanden. Vid finansministeriet har man kunnat konstatera att den kommunala serviceproduktionen i skärgården på grund av långa avstånd och många mindre enheter är dyrare att upprätthålla än på fastlandet och statsandelarna ges därför som en kompensation för just detta.

I kommunallagens 8 § 3 moment står följande;

Lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt viktiga och vittbärande frågor som gäller kommunalförvaltningen och den kommunala ekonomin samt samordningen av statens och kommunernas ekonomi behandlas genom statens och kommunernas samrådsförfarande så som bestäms i 8 a och 8 b §.

8 a § Med basserviceprogramförfarandet avses basserviceprogrammet och basservicebudgeten. Basserviceprogramförfarandet utgör en del av statens och kommunernas samrådsförfarande och beredningen av statsbudgeten.

Basserviceprogrammet innehåller en bedömning av förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö och efterfrågan på tjänster, av den kommunala ekonomins utveckling och kommunernas förändrade uppgifter samt ett program för de åtgärder som balanseringen av inkomster och utgifter kräver. Den kommunala ekonomin bedöms som en helhet, som en del

av den offentliga ekonomin och enligt kommungrupp. I basserviceprogrammet bedöms dessutom behovet av finansiering för kommunernas lagstadgade uppgifter samt utvecklandet av uppgifterna och förbättrandet av produktiviteten.

I basservicebudgeten bedöms den kommunala ekonomins utveckling samt budgetpropositionens inverkan på den kommunala ekonomin. Basservicebudgeten uppgörs i samband med budgetpropositionen.

Basserviceprogrammet och basservicebudgeten utarbetas av finansministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och vid behov andra ministerier. Finlands Kommunförbund deltar som permanent sakkunnig i basserviceprogramförfarandet.

8 b § Med statens och kommunernas samrådsförfarande avses utöver basserviceprogramförfarandet, behandlingen av frågor i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning som finns i anslutning till finansministeriet.

Delegationen har till uppgift att behandla de frågor som avses i 8 § 3 mom. och att för basserviceprogrammet göra en utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin samt att ge akt på att basserviceprogrammet beaktas i beredningen av lagstiftning och beslut som gäller kommunerna. Bestämmelser om närmare uppgifter för delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning och om dess sammansättning och sektioner utfärdas genom förordning av statsrådet.

Att kommunen skulle ersätta enskilda personer för överstora avgifter som staten genom sin politik åsamkat dem, hör ingalunda till kommunernas uppgifter. Enligt jämlikhetsprincipen som uttrycks i 6 § grundlagen är alla lika inför lagen. I motiveringarna till kommunallagen står följande;

I den kommunala verksamheten har principen betydelse särskilt i fråga om tolkningen av kommunens allmänna kompetens och beviljandet av olika förmåner.(...)

(...) Även om kommunens åtgärder kan vara sådana att de endast gagnar en del av kommunens invånare, får kommuninvånarna inte utan grund behandlas olika av kommunen. Invånarna ska behandlas jämlikt.

HFD 30.4.1999, liggare 963: Fullmäktige ansågs ha överskridit sin kompetens genom att besluta att det kommunala skattöret för kommuninvånare som bodde på det område i kommunen som hörde till Skärgårdshavets nationalpark skulle vara 14 penni, när skattöret samma år var 19 penni för de övriga invånarna i kommunen.

Utgående ifrån detta kan kommunikationsministeriets antydningar om att kommunen kan ersätta de fast bosatta deras avgifter för användning av förbindelsebåtar inte vara förenlig med rådande lagstiftning. Kommunen bör då ersätta samtliga kommuninvånares avgifter, vilket då måste se som ett direkt stöd till förbindelsebåtstrafiken och därmed utgöra för kommunen nya kostnader och uppgifter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den föreslagna förordningen skulle drabba de mest perifera delarna och de redan nu hårt utsatta småföretagarna, familjerna och fastighetsägarna i skärgården på ett enormt ojämlikt, orättvist och oskäligt sätt. Motsvarande påtvingade statliga avgifter i den föreslagna storleksklassen finns inte någon annan stans i vårt land.

Det bästa sättet att fortsättningsvis skapa goda och jämlika förutsättningar för företagande i skärgården är att bibehålla förbindelsebåtstrafiken avgiftsfri.

Skärgårdsforum - Saaristofoorumi anser att beredningen är undermålig, vilseledande, saknar korrekt information och kan under inga omständigheter användas som beslutsunderlag för den föreslagna förordningen. Skärgårdsforum - Saaristofoorumi motsätter sej hela utkastet till ny förordning och införandet av nya avgifter för användningen av förbindelsebåtarna.

På Skärgårdsforum - Saaristofoorumis vägnar,

Sandra Bergqvist sandra.bergqvist@hotmail.fi

040-5341108

Sandra Bergqvist

Bergqvist välkomnar 0,5 miljoner till Pargasleden!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket glad över att Pargasleden finns med på listan över trafikprojekt som regeringen idag beviljat pengar till. Inom ramen för den fjärde tilläggsbudgeten beviljas planeringen av den nya vägen mellan motorvägen E18 och Rävsundsbron en summa på 500 000 euro.Läs mera »
Sandra Bergqvist
02.06.2020 kl. 09:20

Vi måste anpassa oss till en ny vardag!

Riksdagledamot Sandra Bergqvist (SFP) konstaterade under ett virtuellt fältbesök på tisdagen att vardagen aldrig mer kommer att återgå till det vad den var innan coronakrisen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.05.2020 kl. 09:19

Orimligt att förbjuda föräldrar att träffa sina nyfödda barn

Coronakrisen drabbar hela samhället och även stränga åtgärder kan vara nödvändiga att vidta men åtgärderna måste vara i proportion till nyttan av dem. Det gäller även de restriktioner som universitetssjukhusen dragit upp kring närvarorätten för föderskornas stödpersoner på förlossningssjukhus.Läs mera »
Sandra Bergqvist
09.04.2020 kl. 15:25

5G och fiber en nödvändighet också i skärgården och på landsbygden

Idag flyttas servicen till nätet och frågan är inte hur vi ska anpassa oss efter det utan frågan är snarare hur vi ska utnyttja det här. Det här konstaterade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt öppningstal på seminariet Mera 5G till landsbygden och skärgården – Vilka är möjligheterna och utmaningarna?, som Bergqvist stod värd för i riksdagens Infocenter på onsdagen (26.2).Läs mera »
Sandra Bergqvist
28.02.2020 kl. 15:27

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman. I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.02.2020 kl. 10:37

Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.Läs mera »
Sandra Bergqvist
28.01.2020 kl. 18:18

Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik till högskolor och universitet. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.12.2019 kl. 12:36

Regeringsprogrammet stöder snabba och goda förbindelser

På måndagen (16.12) debatterades statsminister Marins regeringsprogram i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt anförande vikten av människors rätt till basservice oberoende av vara man bor.Läs mera »
Sandra Bergqvist
16.12.2019 kl. 15:34

Bergqvist gläds över pengar till Pargasleden

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket glad över att Pargasleden finns med på listan över trafikprojekt som får finansiering genom en extra budgetpott, som finansutskottet bestämmer om. Från dessa så kallade ”julklappspengar” är 200 000 euro öronmärkta för planeringen av den nya vägen mellan motorvägen E18 och Rävsundsbron.Läs mera »
Sandra Bergqvist
12.12.2019 kl. 10:58

Bergqvist besviken på Skatteförvaltningens syn på fastighetsskatten

I veckan fick riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ta del av finansminister Lintiläs svar på det skriftliga spörsmålet om de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården. – Jag är besviken över att man fortsättningsvis inte ser hur allvarligt problem det här är i skärgården, säger Bergqvist, som har hoppats på att Skatteförvaltningen självmant skulle ta timeout i ärendet. Läs mera »
Sandra Bergqvist
03.12.2019 kl. 10:53

Bergqvist är fundersam över Traficoms postbeslut

Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning gällande Postis tänkta begränsning av postutdelningen i Åbolands skärgård publicerades idag. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som också är ordförande för Skärgårdsdelegationen och medlem i kommunikationsutskottet, har bekantat sig med Traficoms ställningstagande.Läs mera »
Sandra Bergqvist
08.11.2019 kl. 12:24

Bergqvist om statsbudgeten: Välkomnar satsningar på utbildning, regionerna och svenskan

Remissdebatten för budgetpropositionen 2020 inleds idag (tisdag) i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläder sig över en budget som skapar framtidstro och välkomnar speciellt viktiga satsningarna på utbildning och forskning, förståelsen för regionala skillnader och satsningar på det svenska språket.Läs mera »
Sandra Bergqvist
25.10.2019 kl. 15:42

Bergqvist vill se en lösning på de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman.Läs mera »
Sandra Bergqvist
25.10.2019 kl. 15:40

Bergqvist vill se en svensk direktör på ÅUCS

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa upp problematiken kring ÅUCS och regeringsprogrammets konkreta inverkan på Åboland.Läs mera »
Sandra Bergqvist
08.06.2019 kl. 11:43

Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande för SFP

Svenska Folkpartiets vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval på partidagen i Vasa i juni. Bergqvist har fungerat som SFP:s vice ordförande sedan 2017.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.06.2019 kl. 15:45

Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande på Folktingets 100 års jubileums sessionen i Mariehamn. Bergqvist tar över ordförandeskapet efter avgående ordförande Thomas Blomqvist.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.05.2019 kl. 15:46

Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.Läs mera »
Sandra Bergqvist
02.04.2019 kl. 06:58

Senoirrådgivning ska vara lika självklart som barnrådgivning!

I många kommuner finns det olika former av seniorrådgivningar. En del mer omfattande, andra mindre. Jag tror starkt på den positiva effekt som rätt form av senoirrådgivning har.Läs mera »
Sandra Bergqvist
28.03.2019 kl. 15:24

Nu behövs en vårdreform som handlar om vård!

De två senaste regeringarna har försökt med stora och omfattande vårdreformer som alla har strandat. Det här är ett bra bevis på att det inte är stora reformer som nu behövs. Efter den här regeringens fiasko skulle det vara ytterst våghalsigt att igen sätta igång med ett jätteprojekt.Läs mera »
Sandra Bergqvist
12.03.2019 kl. 15:14

Vi behöver en krisplan för färjtrafiken!

På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Läs mera »
Sandra Bergqvist
22.02.2019 kl. 16:59

Vi behöver Pargasleden nu!

Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.02.2019 kl. 15:32

Den enes miljon - den andres depression

BLOGG. Då nyheterna om vanvård på äldreboenden basunerades ut blev jag verkligt illa till mods. Naturligtvis gick mina tankar främst till alla de äldre som bor på dessa hem och som utsätts för detta. Men jag blev också att tänka på de som jobbar vid de här hemmen. På vårdarna. På kvinnorna (för det är oftast kvinnor). Hur mår de som ska vårda våra äldre?Läs mera »
Sandra Bergqvist
07.02.2019 kl. 10:00

Dags att tala om hur vården mår

INSÄNDARE. Under de senaste dagarna har vi fått ta del av hur stora vårdbolag optimerar sin vinst på bekostnad av de äldres välmående. Systematiskt fusk med turlistor, underbemanning och vanvård har satts i system för att bolagen ska göra största möjliga vinst.Läs mera »
Sandra Bergqvist
01.02.2019 kl. 14:24

SFP har utmärkta möjligheter att få en riksdagsledamot från Pargas

INSÄNDARE. Mikael Heinrichs skriver i förra veckans PK att ”sannolikheten för någon av Pargaskandidaterna att bli invald är rätt liten…”.  Jag skulle vilja påstå att Pargas har bättre möjligheter än någonsin tidigare att få en riksdagsledamotLäs mera »
Sandra Bergqvist
24.01.2019 kl. 14:26

Bergqvist: Danmark flyttar vården från landskap till kommuner – vi ska ta lärdom av deras misstag!

PRESSMEDDELANDE. Då den aktuella vård- och landskapsreformen skulle skapas åkte ett flertal delegationer till Danmark för att ta del av deras modell med regioner som ansvarar över vården. Nu väljer Danmark att helt ändra riktning. De vill skrota regionerna och istället ge ett större ansvar åt kommunerna.Läs mera »
Sandra Bergqvist
18.01.2019 kl. 14:32

SFP ser möjligheter för Åbolands sjukhus

INSÄNDARE. Den nuvarande lagstiftningen tillåter inte längre tyngre operationer vid Åbolands sjukhus så som det är uppbyggt idag. Det är ett resultat av den sittande regeringens politik.Läs mera »
Sandra Bergqvist
18.01.2019 kl. 14:28

Vård och språk varken kan eller får ställas mot varandra!

PRESSMEDDELANDE. Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUSC är problematiskt ur flera synvinklar. Framförallt är uppfattningen om att man kan ställa tillgången till service på svenska mot tillgången till specialsjukvård oroande.Läs mera »
Sandra Bergqvist
14.12.2018 kl. 15:20

Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

INSÄNDARE. Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.12.2018 kl. 00:58

Ständigt reformhot plågar vården

INSÄNDARE. Under de fyra senaste regeringsperioderna har reformhoten för kommunerna varit en ständig huvudvärk. Först skulle kommuner slås ihop, sen skulle kommuner vara av en viss storlek för att få behålla vården och nu hotas vården helt att flytta från kommunerna. Läs mera »
Sandra Bergqvist
24.11.2018 kl. 06:20

Internationella barndagen - hur beaktar vi våra barn?

En viktig dag när det kommer till barnens rättigheter runt om i världen. Frågan är - tar vi barnen i beaktande i vårt beslutsfattande? Utgår vi ifrån våra vuxna behov och normer eller ur barnens?Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.11.2018 kl. 12:44

Anförande vid kandidatnomineringen

ANFÖRANDE. Jag känner en stor oro över samhällsutvecklingen idag. Under de senaste åren har samhällsklimatet och samhällsdebatten hårdnat, det handlar mycket om ”vi och dom”, svartvita och populistiska uttalanden där  alternativa sanningar och fake news har blivit vardagsmat. Där reformer främst utgår från ekonomiska kalkyler och politisk kohandel - inte det gemensamma bästa eller ens det mest förnuftiga.Läs mera »
Sandra Bergqvist
31.10.2018 kl. 12:56

Regeringen struntar medvetet i svenskan

INSÄNDARE Sipiläs regering har inte varit känd för att ta landets tvåspråkighet på allvar. I vissa fall har man kunnat förklarat deras agerande med att det handlar om okunskap, men i de flesta fall och speciellt gällande de senaste turerna kring fulljouren vid Vasa centralsjukhus visade regeringen med full tydlighet att de inte anser att service på svenska är viktigt.Läs mera »
Sandra Bergqvist
24.10.2018 kl. 04:01

Internationella flickdagen - hur behandlar vi våra barn?

På många ställen i världen utnyttjas, exploateras och behandlas flickor på ett fruktansvärt sätt. De utnyttjas sexuellt, de tvingas vara barnbrudar, de misshandlas och behandlas som handelsvara. Deras rättigheter och möjligheter är begränsade och de lever i princip under förmyndarskap hela sitt liv. Speciellt i krigsdrabbade länder är flickorna i en särskilt utsatt situationLäs mera »
Sandra Bergqvist
11.10.2018 kl. 16:53

Arbetsmarknaden haltar - åtgärder behövs nu!

INSÄNDARE Enligt en undersökning som Finlands näringsliv EK har gjort upplever 70 % av de finländska företagen att det är svårt att rekrytera personal. Det här gäller olika stora företag runt om i hela landet oberoende verksamhetsområde. Företagen uppger att det är svårt att hitta kompetent personal med rätt utbildning och att flitfällorna är ett stort hinder. Samtidigt har vi 183 000 arbetslösa i vårt land. Något är fel i vårt system.Läs mera »
Sandra Bergqvist
25.08.2018 kl. 08:48

Fel fokus i skärgårdstrafiken

INSÄNDARE Det har i media ventilerats rätt så mycket kring den oacceptabla kösituationen vid färjfästet Pargas-Nagu under midsommaren. Köerna var flera kilometer långa eftersom ingen extra färjkapacitet hade beställts av NTM-centralen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
30.06.2018 kl. 08:48

Anförande under partidagen 2018

ANFÖRANDE - Bästa ordförande, gäster och SFP:are Sedan senaste partidag har vi i den finländska politiken fått uppleva både flygpiruetter och bakluckefärder. Något som hör hemma i Bondfilmer och netflixserier - inte i ett ansvarstagande samhälleLäs mera »
Sandra Bergqvist
26.05.2018 kl. 00:13

Jordbruket och miljön kräver långsiktig och hållbar politik

INSÄNDARE - Under de senaste veckorna har jordbruksstödens framtid diskuterats i samband med EU:s kommande budget. Det finns röster som anser att stöden till lantbruket förvränger marknaden, är till skada och bara är dyra för samhället. Det här håller jag inte med om.Läs mera »
Sandra Bergqvist
22.05.2018 kl. 07:47

SFP - ja till diskussion, nej till billig kohandel

INSÄNDARE - SDP:s Kyösti Kurvinen frågar sig i ÅU 3.5.2018 om SFP är villiga att förhandla med statsminister Sipilä när det gäller vård- och landskapsreformen. Svaret är enkelt. Ett ansvarstagande och konstruktivt parti som SFP är alltid villiga att lyssna och diskutera. Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.05.2018 kl. 11:51

Bergqvist vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

PRESSMEDDELANDE - Svenska Folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist ställer upp för omval på SFP:s partidag i maj. Bergqvist valdes till en av tre vice ordförande på partidagen i fjol.Läs mera »
Sandra Bergqvist
24.04.2018 kl. 08:31

Satsningar på utbildning bekämpar barnfattigdom

INSÄNDARE - För några dagar sedan kom barnombudsmannen med alarmerande siffror gällande antalet fattiga barn i Finland. Antalet har ökat och man räknar nu med att det finns 110 000 fattiga barn i vårt land.Läs mera »
Sandra Bergqvist
11.04.2018 kl. 08:53

Anförande vid Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

TAL - Vi lever i efterdyningarna av den stora Metoo tsunamin. Ett aldrig tidigare skådat fenomen som med en väldig kraft lyfte upp ett av samhällets mörka och dolda baksidor.Läs mera »
Sandra Bergqvist
24.03.2018 kl. 19:23

Stad och landsbygd, inte stad mot landsbygd

INSÄNDARE - Som bäst pågår det en polariserad diskussion om det är städerna eller landsbygden som man ska satsa på i framtiden. Det i sig är en evighetsdiskussion som skapar osämja istället för förståelse. Faktum är att så länge man sätter en massa krut på att strida om vilket som är bättre kommer vi inte att komma någonstansLäs mera »
Sandra Bergqvist
23.03.2018 kl. 09:37

Vad har vi för val?

KOLUMN TILL SFP I NYLANDS MÅNADSBREV - Landskapsvalet är tänkt att äga rum om knappa åtta månader. Det blir ett helt nytt val till en helt ny förvaltningsnivå. Hälsovården och valfriheten har redan länge debatterats häftigt, men det man inte pratat om är själva landskapsförvaltningen och hur den ska se ut.Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.03.2018 kl. 13:14

Vårdreformen glömmer svenskan

INSÄNDARE - Igår överlämnade regeringen det omarbetade förslaget till valfrihetslag till riksdagen. Lagen har redan länge debatterats och kritiserats för dess omfattande fel och brister. De mål som sattes upp då man började med reformen - en mer jämlik vård, bättre integration av vårdtjänster och ekonomiska inbesparingar - har kritiserats av otaliga experter och det råder en bred opinion om att detta inte kommer att uppnås.Läs mera »
Sandra Bergqvist
09.03.2018 kl. 07:59

Diskussion om landskapsnämnder behövs

PRESSMEDDELANDE - SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
27.02.2018 kl. 11:13

Bergqvist gläds över förslag till fortsatt dagkirurgi vid Åbolands sjukhus

PRESSMEDDELANDE - Enligt ett utkast till ett utlåtande från Social- och hälsovårdsministeriet ser det ut som om att Åbolands sjukhus får fortsätta med sin dagkirurgi även i framtiden. Samtidigt planeras nya samarbetsformer med ÅUCS, det finns planer på att grunda en geriatrikertjänst vid sjukhuset och man önskar också utveckla bäddavdelningsvården.Läs mera »
Sandra Bergqvist
26.02.2018 kl. 08:27

Stängningen av Björkboda - dags för nya modeller?

INSÄNDARE - Jag hade förmånen att tillsammans med Stefan Wallin, aktiva lokala SFP:are och representanter från Kimitoöns kommun göra ett besök till Björkboda lås i mitten av januari. Där träffade vi både ledningen för verksamheten och anställda vid fabriken. De anställda hade fört fram ett kompromissförslag som vi alla hoppades på att ledningen kunde godta.Läs mera »
Sandra Bergqvist
14.02.2018 kl. 08:01

Resursbrist i barnskyddet - barnen betalar

INSÄNDARE - Förra veckan publicerade Kommunförbundet en undersökning där man kunde konstatera att barnskyddets situation har försämrats. De barnskyddsaktörer som besvarade enkäten bedömde att försämringen delvis beror på det otillräckliga utbudet av mentalvårdstjänster för barn.Läs mera »
Sandra Bergqvist
05.02.2018 kl. 10:22

Torvalds - en röst för kunskap och mångfald

INSÄNDARE - Det är inte en slump att presidentkandidat Nils Torvalds ofta beskrivs som både intelligent och bildad. Även om man kan vara av olika åsikt i sak, besitter han bevisligen flera egenskaper som är av allra största vikt för en president.Läs mera »
Sandra Bergqvist
16.01.2018 kl. 08:29

De nya landskapen - byråkratiorgan med kringskuren makt?

KOLUMN TILL TIDNINGEN ABOA - Om regeringens lagförslag gällande vård- och landskapsreformen godkänns under våren och försommaren 2018, står vi inför en enorm förvaltningsreform. All social- och hälsovård flyttas från kommunerna till de nya landskapen. Likaså räddningsverken, TE-centralerna och NTM-centralerna. Från och med 1.1.2019 – alltså om knappt ett år – förväntas vi ha en helt ny förvaltningsnivå i Finland.Läs mera »
Sandra Bergqvist
12.01.2018 kl. 00:17

Bred front för svenskan

INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
29.11.2017 kl. 15:19

Nedläggning av Björkboda hårt slag för många

INSÄNDARE - Björkboda lås förutsättningar att fortsätta sin verksamhet har under flera års tid legat i vågskålen. Under de senaste åren har fabriken varit nedläggningshotad ett flertal gånger, och nu står man inför samma öde igen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
09.11.2017 kl. 14:10

Valfrihet utan valmöjligheter?

BLOGG - Förändringarna i det nya förslaget till valfrihetslag är egentligen försvinnande små. Det här kan ses som intressant då man tänker på att grundlagsutskottets utlåtande om valfrihetslagen var omfattande och kritiken var rätt så massiv.Läs mera »
Sandra Bergqvist
01.11.2017 kl. 12:19

Nedläggning av Björkboda blir en lokal utmaning

PRESSMEDDELANDE - Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.Läs mera »
Sandra Bergqvist
01.11.2017 kl. 08:34

Svenskan som tillväxtfaktor

INSÄNDARE - Jag hade för några veckor sedan möjligheten att bekanta mig med samarbetet mellan Vasa och Umeå och utvecklingen av Kvarkenregionen. Det som slog mig allra mest var den iver som finns, tron på att allt är möjligt och samförståndet över hur man tillsammans kan göra saker och ting bättre. Osökt började jag tänka på vår egen region och hur samarbetet med Sverige och Stockholmsregionen kunde utvecklas.Läs mera »
Sandra Bergqvist
30.10.2017 kl. 11:12

Skynda långsamt kan bli billigare

BLOGG - Vi har i över tio års tid haft en reformiver där stora linjedragningar har ritats upp för det finländska kommunfältet. Gång på gång har vi sett reformerna snubbla på mållinjen. De mest kritiska rösterna varnar för att även den stora vård- och landskapsreformen kommer att möta samma öde. I det här skedet måste man ju fråga sig vad det är som gör att vi inte klarar av att genomföra reformer i vårt land?Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.09.2017 kl. 08:56

Frågetecknen kring vårdreformen blir allt fler

PRESSMEDDELANDE - Enligt SFP:s partistyrelsemedlem Sandra Bergqvist är vårdreformen ett hastverk i sin nuvarande form. Ny praktiska problem dyker ständigt upp. Det blir allt klarare att vårdreformen är ett hastverk som saknar relevanta konsekvensbedömningar, grundliga utvärderingar och ett omsorgsfullt lagstiftningsarbete, sade Sandra Bergqvist, SFP:s partistyrelsemedlem, under helgens partifullmäktigemöte.Läs mera »
Sandra Bergqvist
08.05.2017 kl. 08:36

Sandra Bergqvist vill bli vice ordförande för SFP

PRESSMEDDELANDE - Sandra Bergqvist är 37 år och jobbar som teamledare och sakkunnig vid Finlands Kommunförbund. Till hennes uppgifter hör att bevaka de svensk- och tvåspråkiga kommunernas intressen och framför allt att bevaka vård- och landskapsreformen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
19.04.2017 kl. 08:51

Glöm inte kommunen i kommunens eget val

BLOGG - Om ett par månader är det dags för finländarna att gå till valurnorna och rösta fram nya kommunfullmäktigen runt om i landet. Än så länge märks det stundande valet inte så mycket i gatubilden. Det gör det däremot i partiernas interna aktivitet. Den återkommande turbulensen i rikspolitiken verkar ta bort en stor del av fokusen från kommunalvalet. Detta väcker frågan om huruvida kommunalvalet kommer att handla om framtidens kommuner eller om regeringens agerande?Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.02.2017 kl. 08:57

Om vi hade en ansvarsfull regering...

INSÄNDARE - Så kom då äntligen beslutet som hela skärgården önskat, men knappt vågat hoppas på. Det blir inget av de avgifter som minister Berner föreslog. Efter veckor av ovisshet kom äntligen det efterlängtade beskedet. Det rådde rent av en liten glädjeyra där man föreslog såväl gemensam skål som festflaggning. Detta trots att skärgårdsbefolkningen aldrig ens borde försättas i en liknande situation.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.02.2017 kl. 08:13

Regeringen är välkommen till verklighetens skärgård!

INSÄNDARE - Än en gång har regeringen med stor tydlighet visat att kunskaperna om skärgården och skärgårdsförhållanden är synnerligen bristfälliga. Ett bevis var förslaget gällande införande av båtskatt och nyligen kom följande klara bevis i form av ett förslag gällande avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik.Läs mera »
Sandra Bergqvist
18.11.2016 kl. 08:21

Är kommunerna regeringens slavar?

BLOGG - Redan tidigare har vi hört stark kritik från landsbygden mot den nya vård- och landskapsreformen. Nu börjar vi också höra allt mer kritiska röster från de stora städerna. Sällan brukar stad och landsbygd reagera unisont, men nu verkar de göra det – om än av lite olika orsaker.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.11.2016 kl. 08:58

Kommunerna - regeringens slavar..?

BLOGG - Redan tidigare har vi hört stark kritik från landsbygden mot den nya vård- och landskapsreformen. Nu börjar vi också höra allt mer kritiska röster från de stora städerna. Sällan brukar stad och landsbygd reagera unisont, men det verkar de göra nu - om än av lite olika orsaker.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.11.2016 kl. 00:14

Kommer valfriheten ens att nå glesbygden?

BLOGG - Trots att vi ännu inte exakt vet hur valfriheten inom vården i framtiden kommer att se ut, orsakar den utan tvivel en massa frågor. Tanken är att vi i framtiden ska få möjlighet att själva välja vårdproducent. Som reformen nu är uppbyggd kan man fråga sej om valfriheten i praktiken alls kommer att utsträcka sej till glesbygden?Läs mera »
Sandra Bergqvist
19.10.2016 kl. 09:01

Skärgården för liten, ointressant och perifer?

INSÄNDARE - När regeringen planerar och genomför en av efterkrigstidens största reformer, måste den vara noggrann med att skapa förutsättningar för att den verkligen ska lyckas. Att bara skriva en lagtext som säger vad som ska beaktas räcker inte. Man måste också skapa verkliga förutsättningar för att verksamheten ska bli det som den är tänkt att vara.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.09.2016 kl. 08:22

Skärgårdens faktiska förutsättningar eller snygga exceltabeller?

BLOGG - Om man planerar och tänker genomföra en av efterkrigstidens största reformer, måste man också vara mycket noga med att ge förutsättningar för att det verkligen ska lyckas. Att bara skriva en lagtext som säger vad allt som ska tas i beaktande räcker inte. Man måste också kunna skapa verkliga förutsättningar för att verksamheten ska bli det som det är tänkt att vara.Läs mera »
Sandra Bergqvist
19.09.2016 kl. 13:18

SFP i Åboland vill ha utvecklingsprogram för skärgårdstrafiken

PRESSMEDDELANDE - SFP i Åboland kräver större statligt ansvar för skärgårdstrafiken och vill att det görs ett statligt utvecklingsprogram som på sikt skulle betyda mer långsiktiga och hållbara lösningar för skärgårdstrafiken. - Dagsläget är förkastligt och tyder på en total okunskap om en vettig upphandling och det verkliga behovet i skärgården. Det finns otaliga exempel på detta, säger kretsordförande Sandra Bergqvist.Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.01.2013 kl. 08:38

Slopade förturer löser inte det verkliga problemet

PRESSMEDDELANDE - Förtursskyltarna är en nödvändighet så länge färjkapaciteten och turtätheten inte kan garantera smidigt pendlande. Missar Houtskärs- eller Norrskataborna Nagu- eller Korpofärjan kan detta innebära en extra väntetid på flera timmar. Detta är helt oskäligt, säger kretsordförande Sandra Bergqvist.Läs mera »
Sandra Bergqvist
12.09.2012 kl. 08:42