Bergqvist: Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen behövs

20.06.2022

Regeringspartiernas ansvariga för lagutskottet: Lagutskottet godkände fredagen den 17 juni sitt betänkande om totalreformen av strafflagens bestämmelser om sexualbrott. Lagutskottet tillstyrker reformen av 20 kap i strafflagens bestämmelser om sexualbrott. Med reformen förnyas brottsrubriceringarna, tillämpningsområdet och straffen gällande sexualbrott för att bättre återspegla nuvarande uppfattningar.

- Det här är en historiskt viktig reform som lyfter upp självbestämmanderätten och förstärker det allvarliga i sexualbrott, säger lagutskottets vice ordförande Sandra Bergqvist (SFP). Sexualbrott är särskilt skadliga och motbjudande. Jag anser att reformen är mycket viktig och nödvändig.

En väsentlig del av reformen är att bestämmelsen om våldtäkt ändras. Den nya lagen bygger på parternas samtycke. Om samtycke inte finns eller inte kan ges är det frågan om allvarliga och förkastliga brott.

- Jag ser lagreformen som en välkommen förbättring, det har gått rentav 20 år sedan senaste totalreform av sexualbrott. En viktig ändring är att bestämmelsen om våldtäkt ändras så att brottet baseras på avsaknad av samtycke. I fortsättningen är ja ett ja och nej ett nej - det här förbättrar också avsevärt barns, funktionshindrades och äldres ställning som offer, konstaterar riksdagsledamot Paula Werning (SDP).

I och med totalreformen åtskiljs bestämmelserna om sexualbrott mot barn från bestämmelser som gäller vuxna. Även straffen för sexualbrott skärps med reformen. Med att skärpa straffen eftersträvar man ett läge där de straff som ges för sexualbrott även bättre skulle motsvara det allmänna rättsmedvetandet.

- Det att sexualbrott mot barn under 16 år åtskiljs från de bestämmelser som gäller vuxna är en viktig förbättring av nuvarande lagstiftning. Med den nya lagen står det klart att ett barn inte kan ge samtycke till en sexuell handling. Med den här totalreformen skärps även straffen, säger Centerns riksdagsledamot Hanna Huttunen.

Det är redan länge sedan som kapitlet om sexualbrott senast genomgick en totalreform. Världen har förändrats under den här tiden.

- Det är hög tid att uppdatera sexualbrottslagstiftningen så att den motsvarar dagens läge och baserar sig på samtycke. Nu gäller det att säkerställa att polis, åklagare, domstolar och andra myndigheter har tillräcklig expertis för att tillämpa den nya lagen och för att bemöta brottsoffer. Bara på så sätt kan vi säkerställa att offren söker och får hjälp och rättvisa, säger De Grönas riksdagsledamot Saara Hyrkkö.

Även Vänsterförbundets riksdagsledamot Suldaan Said Ahmed välkomnar reformen.

- Det här är en mycket bra och viktig reform! Lagstiftning som baserar sig på samtycke förbättrar vars och ens sexuella självbestämmanderätt och integritet, konstaterar han.